Ako si založiť živnosť pedikéra


Tento článok je určený pre všetkých začínajúcich pedikérov/ky, ktoré ešte nemajú založenú živnosť a majú záujem živnosť si založiť.

Odo dňa 1. 1. 2012 sa dostala do platnosti nová úprava Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní pre rôzne činnosti okrem iného aj pre činnosť pedikér.
Podľa tejto úpravy na založenie živnosti v odbore pedikér je nutné absolvovať rekvalifikačný kurz (pedikérsky kurz) a pre získanie úplnej kvalifikácie je potrebné navyše dokladovať úspešné absolvovanie Kvalifikačnej skúšky (Živnostenskej skúšky).
Na vykonávanie tzv. Kvalifikačných skúšok delegoval Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní Ministerstvo školstva SR. Samozrejme samotné MŠ SR Kvalifikačné skúšky nevykonáva, ale delegovalo na to vzdelávacie ustanovizne.

Okrem toho 8.2.2013 udelilo MŠ SR oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie (tzv. Kvalifikačnej skúšky) podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 568/2009 Z. z. o
celoživotnom vzdelávaní aj Slovenskú živnostenskú komoru.

Kvalifikačnú skúšku - Skúšku odbornej spôsobilosti majú oprávnenie vykonávať len inštitúcie priamo poverené Ministerstvom školstva SR tj. Slovenská živnostenská komora (SŽK) alebo Stredné Odborné školy (SOŠ), ktoré sa zaoberajú výukou pedikúry.

Poverené inštitúcie:
1. SOŠ Svätoplukova 2, Bratislava
2. SŽK pobočka Bratislava 832 59, Račianska 71
3. SŽK pobočka Košice 040 01, Kukučínova 23
4. SŽK pobočka Prešov 080 01, Čapajevova 21
5. SŽK pobočka Trnava 917 01, Hlavná 17
6. SŽK pobočka Žilina 010 01, Dolné Rudiny 3
7. SŽK pobočka Nitra 949 01, Fraňa Mojtu 18
8. SŽK pobočka, Trenčín 911 01, Legionárska 5

Pre bližšie informácie o kontaktoch, kde je možné Vaše žiadosti posielať navštívte internetovú stránku:
www.szk.sk/vzdelavanie-a-odborna-sposobilost/skusky-na-overenie-odbornej-sposobilosti/

Uchádzači o vykonanie Kvalifikačnej skúšky musia zaslať žiadosť o vykonanie tejto skúšky vybranej inštitúcií písomnú žiadosť spolu s prílohami, ktoré je nutné v žiadosti uviesť.

Žiadosť o vykonanie skúšky na stiahnutie:
http://www.szk.sk/content/szk/_files/vzdelavanie-a-odborna-sposobilost/2019-12-09-ziadost-o-vykonanie-skusky.pdf

Žiadosť o vykonanie skúšky pre overenie odbornej spôsobilosti musí obsahovať:
meno a priezvisko uchádzača, dátum narodenia uchádzača, adresa trvalého pobytu uchádzača a názov kvalifikácie, o ktorej overenie uchádzač žiada.

Zároveň je potrebné k tejto žiadosti pridať tieto prílohy:
overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania, úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon
pedikérskej činnosti, kópiu dokladu potvrdzujúcu zaplatenie správneho poplatku za vykonanie skúšky.

Poplatok za skúšku:
Oprávnená inštitúcia na výkon skúšky na overenie odbornej spôsobilosti môže od uchádzača požadovať poplatok najviac do 300€ (z pravidla je to 250€).
Ak uchádzač skúšku nezloží, môže žiadať o jej vykonanie opätovne a poplatok za opravnú skúšku je opäť do výšky maximálne 300€ (z pravidla je to 250€).
Samozrejme sú tu aj objektívne príčiny, pre ktoré sa uchádzač nemôže zúčastniť skúšky, napr. zdravotné dôvody alebo iné závažné dôvody, o ktorých je nutné písomne informovať oprávnenú inštitúciu a žiadať o preloženie termínu skúšky.

Priebeh skúšky na overenie odbornej spôsobilosti:
Skúška sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Obe časti obsahujú kritériá hodnotiaceho štandardu.
Teoretická časť sa skladá z písomnej časti vo forme testu (20 - 50 otázok), kde uchádzač musí dosiahnuť aspoň 60% správnych odpovedí.
Až po úspešnom absolvovaní písomnej časti sa dostane uchádzač k ústnej časti skúšky a následne k praktickej časti skúšky.
Ústna časť skúšky prebieha vyžrebovaním otázky s následnou 15 minútovou prípravou a 15 minútovou odpoveďou.

Témy na jednotlivé časti skúšky spolu s uvedením pracovných pomôcok, ktoré môže uchádzač používať, obdrží uchádzač po zaplatení správneho poplatku a po doručení žiadosti o vykonanie skúšky.

Praktická časť skúšky prebieha vyžrebovaním zadania a následným 90 minútovým vykonaním vyžrebovanej úlohy.
Na to, aby bol uchádzač úspešný, je nutné, aby prospel vo všetkých troch častiach. Úspešný uchádzač obdrží doklad s názvom Osvedčenie o úplnej kvalifikácií, čím splní podmienky pre žiadanie o založenie remeselnej živnosti v odbore Pedikér.

ČO JE POTREBNÉ OVLÁDAŤ K POVOLANIU PEDIKÉR

Teoretické vedomosti:

 • Poznatky spojené s vymenovaním komplexných opatrení, ktoré vedú k odstraňovaniu
  a usmrcovaniu mikroorganizmov v prostredí (ďalej dezinfekcia, sterilizácia, dekontaminácia, zdravotné riziká)
 • Mechanické poškodenia pokožky: kurie oká, druhy kurieho oka.
 • Vírusové ochorenia, ekzémy, mykotické infekcie nechtov a kože
 • Choroby nechtov prenosné a neprenosné
 • Benígne a malígne kožné zmeny
 • Skladba kože, funkcia kože, biochemické procesy prebiehajúce v pokožke
 • Anatómia nechtu, skladba nechtu
 • Zmeny na nechtoch súvisiace s poruchami zdravia
 • Kostra dolnej končatiny, krvný obeh, poruchy ciev, ortopedické poruchy v pedikérskej praxi
 • Pracovný postup pri mokrej, suchej a kombinovanej pedikúre
 • Pracovný postup pri modelovaní nechtov
 • Pracovné nástroje, ich použitie
 • Kozmetické prípravky na ošetrenie nechtov (vitamíny, antioxidanty, oleje, parafín, AHA kyseliny, peelingy)
 • Kozmetické prípravky používané pri modelovaní nechtov
 • Laky, zloženie lakov
 • Technologické postupy pri klasickej francúzskej pedikúre
 • Diagnostika aktuálneho stavu kvality pokožky a prirodzených nechtov, zostavenie
  ošetrujúcich krokov, doporučené kozmetické prípravky (regeneračné, zábaly,
  atď.), poradenská činnosť

Praktické zručnosti:

 • Diagnostika (analýza stavu chodidla)
 • Vhodná voľba ošetrovacích krokov, ich popis
 • Príprava pracovných nástrojov (ich popis a opis použitia počas pracovného úkonu)
 • Príprava ošetrujúcich regeneračných prípravkov (popis účinných zložiek v nich)
 • Prevedenie mokrej alebo suchej alebo kombinovanej pedikúry (dezinfikovanie vaničky, dezinfikovanie nástrojov, namáčanie, ostrihanie nechtov kliešťami, zatláčanie kože okolo nechtov, odstránenie hyperkeratózy, zabrúsenie pokožky pilníkom na spodnej časti chodidla, dohladenie pokožky chodidiel – spodnej a vrchnej časti chodidla)
 • Vykonanie depilácie predkolenia a parafínového zábalu chodidiel
 • Starostlivosť o nohy (peeling, zábaly, masáž nôh)
 • Prevedenie suchej pedikúry (dezinfekcia nôh, ošetrenie nechtov a plosky pomocou frézok)
 • Prevedenie lakovania: lakovanie na červeno, klasická francúzska pedikúra
 • Zdobenie nechtov


Krátke zhrnutie:
Založiť živnosť v odbore pedikúra je možné na základe:

a)  Výučného listu v odbore Pedikér
b) Osvedčenia o absolvovaní rekvalifikačného kurzu u akreditovanej vzdelávacej inštitúcie a dokladu o úspešnom absolvovaní Skúšky odbornej spôsobilosti.

Okrem odboru pedikér, tieto informácie platia aj pre ďalšie odbory a to murár, inštalatér, tesár, strechár, stolár, pekár, cukrár, kuchár, čašník – servírka, kozmetik, kaderník a manikér.

Vyberajte správne Váš rekvalifikačný kurz. Hľadajte a vyžadujte kvalitu kurzu.

Milé budúce kolegyne pedikérky, vzhľadom na uvedené fakty je pre Vás veľmi dôležité, aby ste sa pri výbere inštitúcie, kde chcete absolvovať základný rekvalifikačný kurz špeciálne informovali, či táto inštitúcia učí všetko to, čo budete potrebovať k úspešnému vykonaniu Skúšky o odbornej spôsobilosti, lebo povedzme si pravdu: "kto nás dnes zamestná?" alebo lepšie povedané, keď si už robím rekvalifikačný kurz, "kto by sa chcel zamestnať?".
Všetko naše úsilie predsa vedie k tomu, aby sme boli nezávisí, sebavedomí, svedomití a múdri pedikéri - profesionáli. 

Autor článku: Ing. Milada Nádašiová - školiteľka Centra pedikúry a podológie, prezident odborového združenia Slovenská podologická spoločnosť, o.z.
Zdieľať